Mosaic Experts logo
Non-profit, stowarzyszenia, fundacje

Sprawozdanie merytoryczne organizacji OPP

13 czerwca, 2022

Non-profit, stowarzyszenia, fundacje

Co oprócz sprawozdania finansowego ma przygotować organizacja pozarządowa OPP żeby zamknąć rok obrotowy? Jakie elementy zawierają uproszczone i podstawowe sprawozdanie merytoryczne OPP?

Sprawozdanie merytoryczne, czyli sprawozdanie z działalności, jest dodatkowym (obok sprawozdania finansowego) obowiązkiem organizacji posiadających status OPP, regulowanym przez Rozporządzenie Przwodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dn. 24 października 2018r.

Organizacja OPP, która osiągnęła do 100 tys. zł przychodów sporządza sprawozdanie uproszczone (wzór jest w załączniku nr 2 do wspomnianego wyżej Rozporządzenia), powyżej tego progu – sprawozdanie podstawowe (wzór nr 1 Rozporządzenia). Sprawozdanie merytoryczne ma formę formularza do wypełnienia, składa się je jedynie elektronicznie w Bazie sprawozdań OPP, a póżniej publikuje na stronie internetowej danej organizacji. Wszystkie organizacje posiadające status OPP są zobowiązane do jego złożenia, bez względu na to, czy otrzymały środki z 1% podatku za zamknięty rok obrotowy.

Wzór podstawowy wymaga m.in. podania podstawowych danych rejestracyjnych, celów statutowych oraz sposobów ich realizacji, ale również szczegółowego podziału przychodów i kosztów (w tym dystrybucji środków uzyskanych z 1% podatku), struktury wynagrodzeń, wyniku finansowego w podziale na rodzaje działalności, informacji o otrzymanym wolontariacie oraz działalności zleconej przez organy administracji publicznej i przyznanych na nią dotacjach.

Wzór sprawozdania uproszczonego wymaga podania podobnych informacji, ale w mniejszymzakresie oraz jedynie na ogólnym poziomie szczegółowości. Publikacja sprawozdania merytorycznego w Bazie sprawozdań OPP zwalnia fundacje ze skadania go dodatkowo do ministra pełniącego nadzór na daną fundacją. Ustawowym terminem na umieszczenie sprawozdania merytorycznego łącznie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym w Bazie jest 15 lipca za poprzedni rok obrotowy dla organizacji (sprawozdania za rok 2021 należy złożyć do 17 października 2022, tu terminy są przesunięte od 3 miesiące, podobnie jak w przypadku sprawozdań finansowych). Organizacje, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy składają pakiet sprawozdawczy do 30 listopada 2022.

Prowadząc księgowość organizacji ze statusem OPP, która jest zobowiązana do rozszerzonej sprawozdawczości (sprawozdanie finansowe, merytoryczne podstawowe), warto wziąć pod uwagę te wymogi już na etapie tworzenia planu kont, analityki i raportowania.

Więcej o sprawozdawczości organizacji ze statusem OPP tutaj.

Więcej

Social